Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchode www.etiketarna.cz, jehož provozovatelem je společnost APARAT s.r.o. (prodávající nápojů a etiket). Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

1. Kontaktní údaje prodávajícího

Název: APARAT s.r.o.

Sídlo/bydliště: Švermova 626, 511 01 Turnov
IC: 03922570
DIC: CZ03922570

Zapsaná: u Krajského soudu v Hradci Králové C 34956
Telefon: 777 708 200
Email: info@etiketarna.cz

Kontaktní adresa: Švermova 626, 511 01 Turnov
Seznam odběrných míst osobního převzetí zboží:
prodejna společnosti Style Bohemia s.r.o., 468 25 Zásada 207
Provozní doba: PO - PÁ 8:00-16:00

Prodávající se zavazuje na písemnou nebo elektronickou korespondenci ze strany kupujícího reagovat neprodleně, nejpozději ve lhůtě dvou pracovních dnu.

Dále jen „prodávající“

2. Kupující

Kupujícím je spotřebitel.

Spotřebitelem je fyzická nebo právnická osoba, která uskuteční objednávku v systému, e-shopu www.etiketarna.cz a která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

Odesláním objednávky prodávajícímu kupující souhlasí s podmínkami a ustanoveními Obchodních podmínek. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku zaplacení a převzetí objednaného zboží kupujícím.

Minimální objednávka etiket jednoho druhu je 6 ks.
Minimální objednávka lahví včetně etiket je 6 ks.

Informace o přijímaných způsobech platby: převodem na účet společnosti, platba kartou on-line. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží.

V souladu s ustanovením § 12 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami v platném znění, Prodávající zdůrazňuje, že veškeré alkoholické nápoje nabízené Internetovým obchodem jsou určeny výhradně osobám starším 18 let. Osoba, která nedovršila 18 let věku, není oprávněna uzavírat Kupní smlouvu podle těchto Podmínek.

Nákup v e-shopu, internetovém obchodě je povolen pouze osobám starších 18 let. Kupující tuto skutečnost odesláním objednávky potvrzuje a zaručuje. Pokud je kupujícímu méně než 18 let a přesto si objedná alkoholické nápoje, tak nás vědomě uvádí v omyl. Při předávání zásilky bude tato skutečnost ověřena doručovatelem.

3. Spotřebitelská smlouva

Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající uzavřená v e-shopu Prodávajícího.

4. Doručování zboží

Prodávající dodá zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 20 dnu od potvrzení objednávky a přijetí platby na účet prodávajícího, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání.

Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnu od převzetí zboží spotřebitelem.

Cena zboží je uvedená v internetovém katalogu vč. DPH. Společně s kupní cenou zboží je kupující povinen zaplatit případné náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladu na doručení zboží.

Způsob doručení:
kurýrní služba, balík na poštu, osobní odběr.

Vlastníkem zboží se kupující stává v okamžiku zaplacení kupní ceny a převzetí zboží. Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 500,- Kč, Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.

5. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy a reklamace

Kupující muže odstoupit od smlouvy do 14 dnu od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před zaplacením zboží.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace uveďte v odstoupení číslo smlouvy/objednávky a prodejního dokladu, bankovní spojení.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží do 14 dnu od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal.

Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží musí být vráceno prodávajícímu doporučeně (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.

Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího, vrátí prodávající výše uvedené platby do 7 dnu od odstoupení od smlouvy kupujícímu.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku. V případě lahve s nápojem je podmínkou vrácení zboží originálně uzavřená láhev s nepoškozeným kolkem.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodu je nelze vrátit; porušil-li kupující jejich původní obal.

V případě dodávky etiket samostatně vytištěných na přání zákazníka, nebo vytištěných a následně aplikovaných na láhve s nápoji, není možné odstoupit od objednávky nebo smlouvy.

6. Vyřízení reklamace

Reklamovat nelze zboží, které je poškozeno při dopravě od prodávajícího k zákazníkovi. Za poškození zboží v tomto případě nese odpovědnost dopravce. Povinností kupujícího je zkontrolovat při převzetí zboží stav kartonu. Pokud je obal porušený, očividně potečený či neodpovídá uvedená váha balíku je doporučeno balík od přepravce nepřevzít a vrátit nazpět. Reklamaci u přepravce zajistí prodávající.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, musí uvést své kontaktní údaje, popis problému, závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu Zboží musí být pro přepravu zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, čisté a kompletní.

Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnu od jejího uplatnění, Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace kupujícího informovat e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

7. Ochrana osobních údajů

Kupující vyplněním a odesláním registračního formuláře, nebo objednávky souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy.

Souhlas s uložením důvěrných dat do databáze dává zákazník prostřednictvím vyplnění údajů nezbytných pro vytvoření objednávky v systému www.etiketarna.cz a dále prostřednictvím registračního formuláře do systému www.etiketarna.cz.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, sídlo společnosti, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, obchodní jméno společnosti, telefonní číslo. Případně další údaje uvedené v registračním formuláři systému.

Účet zákazníka může být z databáze kdykoliv odstraněn. Výmaz provede provozovatel na základě žádosti o výmaz údajů na e-mailovou adresu info@etiketarna.cz.

Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Kupující muže prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělní, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

8. Ostatní

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (c. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (c. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporu s kupujícím, pokud je kupující neodmítne.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem. Změny obchodních podmínek jsou možné ze strany provozovatele. Účinnost obchodních podmínek se řídí dnem jejich uveřejnění na www.etiketarna.cz.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

Obchodní podmínky jsou označeny vzestupnou číselnou řadou a číslem verze OP („AP_OPv01“ atd.)

Tyto obchodní podmínky AP_OPv01 jsou účinné od 1. května 2017.